Privacybeleid

Algemene Privacyverklaring Kinderopvangcentrum De Speelboerderij B.V.

Kinderopvangcentrum De Speelboerderij B.V is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Kinderopvangcentrum De Speelboerderij B.V., Broekhorst 3, 6866 NN Heelsum, Nederland
Website: www.despeelboerderij.nl
Telefoon: +31 317 351325
Email: info@despeelboerderij.nl

Deze privacyverklaring betreft voor diegenen met wie Kinderopvangcentrum De Speelboerderij geen overeenkomst kinderopvang heeft afgesloten.

Kinderopvangcentrum De Speelboerderij B.V. heeft een functionaris Gegevensbescherming. Hij/zij is te bereiken via info@despeelboerderij.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Kinderopvangcentrum De Speelboerderij B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Eerste ouder/verzorger en/of bezoeker websiteTweede ouder/verzorgerKind
Voorletters
Achternaam
Voornaam (voornamen)
Geslacht
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer(s)
e-mailadres(sen)
Bsn
Geboortedatum 
Voorletters
Achternaam
Voornaam (voornamen)
Geslacht
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer(s)
E-mailadres
Bsn
Geboortedatum 
Voornaam
Achternaam
Geboortedatum
Geslacht
Huisarts
School
Burgerservicenummer (BSN) Huisarts
Telefoonnummer huisarts Ziektekostenverzekeraar Polisnummer  Ziektekostenverzekering inentingen
Broer of zus al in opvang bij Speelboerderij
Taal waarin kind wordt opgevoed
Allergieën of aandoeningen Dieet
Medisch of psychologische aspecten van invloed op opvoeding
Gewenste locatie opvang
Gewenste opvangdagen
Basisschool
Bezwaar plaatsing foto’s op website
   

Overige persoonsgegevens die wij verwerken
Gegevens over uw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van een ouder of een voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders/verzorgers/voogden dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder toestemming van een wettelijke volwassen vertegenwoordiger. Als u er van overtuigd bent, dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@despeelboerderij.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Kinderopvangcentrum De Speelboerderij B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het inschrijven voor kinderopvang bij Kinderopvangcentrum De Speelboerderij B.V.
  • Het afhandelen van uw betaling of facturering
  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien u een inschrijfformulier of contactformulier heeft ingevuld of anderszins vragen heeft gesteld of een verzoek heeft ingediend om contact met u op te nemen
  • Kinderopvangcentrum De Speelboerderij B.V. analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming
Kinderopvangcentrum De Speelboerderij B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Kinderopvangcentrum De Speelboerderij B.V.) tussen zit. Kinderopvangcentrum De Speelboerderij B.V. gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Administratie software voor kinderopvang   
Administratie kinderopvang, zijnde die diensten, die Kinderopvangcentrum De Speelboerderij B.V. levert.

Websites   
Informatie over Kinderopvangcentrum De Speelboerderij B.V.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Kinderopvangcentrum De Speelboerderij B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Alle persoonsgegevens 
i.v.m. inschrijving  De bewaartermijn betreft maximaal 2 jaar, na aanmelding, indien de inschrijving niet leidt tot een contract kinderopvang. Indien de inschrijving wel leidt tot een contract kinderopvang wordt middels dit contract een nieuwe privacyverklaring overeengekomen.

 Alle persoonsgegevens i.v.m. contact   
 De bewaartermijn betreft maximaal 1 jaar, na beëindiging van het contact. Indien op het contact een contract kinderopvang volgt, wordt een nieuwe privacyverklaring overeengekomen.


Delen van persoonsgegevens met derden
Kinderopvangcentrum B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Kinderopvangcentrum De Speelboerderij B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Kinderopvangcentrum De Speelboerderij B.V. gebruikt alleen zogenoemde functionele cookies of vergelijkbare technieken ten behoeve van haar software. Deze cookies en vergelijkbare technieken worden verwijderd, zodra gebruik van de website van Kinderopvangcentrum De Speelboerderij B.V. wordt beëindigd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@despeelboerderij.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Kinderopvangcentrum De Speelboerderij B.V. zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Kinderopvangcentrum De Speelboerderij B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Kinderopvangcentrum De Speelboerderij B.V.  neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@despeelboerderij.nl

Locaties
Maak vrijblijvend een afspraak! 0317 - 351 325